Phòng An toàn-Nghiệp vụ Đóng

1. Chức năng:

a) Tham mưu cho Chi nhánh chỉ đạo sản xuất công tác khám chữa toa xe, phục vụ vận tải, phòng chống cháy nổ, bão lụt, công tác bảo vệ, an ninh, quốc phòng, bảo vệ thiết bị phụ tùng toa xe; công tác cứu chữa tai nạn giao thông đường sắt theo phân cấp.

b) Tham mưu biện pháp bảo vệ cơ quan, tài sản cơ quan; Đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội khu vực cơ quan Chi nhánh.

c) Kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn cháy nổ, an toàn lao động; duy trì trật tự kỷ cương, an ninh chính trị theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác phục vụ vận tải:

Căn cứ vào biểu đồ chạy tàu khách, tàu hàng của ngành đường sắt và tình hình đặc điểm vận tải cụ thể để hướng dẫn các trạm KCTX thực hiện các tác nghiệp khám chữa toa xe trong đoàn tàu, sửa chữa toa xe cắt móc, các công việc bảo dưỡng, giao tiếp, bảo vệ toa xe, áp tải kỹ thuật các đoàn tàu khách, tàu hàng được giao theo đúng các văn bản quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm hiện hành; Xây dựng quy định tác nghiệp tỉ mỉ, quy trình công nghệ cho các trạm khám chữa toa xe thực hiện.

b) Kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận về việc thực hiện QTQP và các quy định của Chi nhánh có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng. Phối hợp cùng phòng Kỹ thuật về công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị ngoài vận dụng.

c) Giải trình chậm tàu, báo cáo cấp trên và phân khai rõ trách nhiệm bồi hoàn cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm.

d) Công tác cứu chữa tai nạn giao thông đường sắt:

- Thường trực và tham gia chỉ đạo các lực lượng ứng phó cứu viện giải quyết cứu chữa nhanh các vụ tai nạn giao thông đường sắt được giao.

- Tham gia cùng các lực lượng chức năng tại khu vực để điều tra, phân tích, kết luận những vi phạm, sự cố, tai nạn chạy tàu.

e) Công tác PCCC-PN và phòng chống bão lụt:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án PCCC-PN và phòng chống bão lụt của Chi nhánh.

- Chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp PCCC-PN, PCBL đối với các bộ phận.

f) Công tác bảo vệ an ninh quốc phòng (BVANQP), bảo vệ thiết bị phụ tùng toa xe:

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án thực hiện công tác BVANQP, bảo vệ thiết bị phụ tùng toa xe và chỉ đạo các bộ phận thực hiện; quản lý nắm vững hoạt động BVANQP, bảo vệ thiết bị phụ tùng toa xe trong phạm vi Chi nhánh quản lý.

- Quản lý quân dự  bị động viên; phối hợp cùng các phòng chức năng trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và chính sách hậu phương quân đội. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh của cơ quan quân sự cấp trên và Ban chấp hành quân sự địa phương nơi đóng quân.

- Phối hợp với cơ quan Công an, Quân đội, các đoàn thể, đơn vị chuyên môn trong công tác quản lý những đối tượng có tiền án, tiền sự (nếu có) và các đối tượng tiêu cực khác trong đơn vị theo chính sách, pháp luật hiện hành.

- Quản lý sử dụng công cụ, dụng cụ hỗ trợ theo đúng quy định.

d) Công tác bảo vệ cơ quan:

- Phối hợp với Công an khu vực nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tham mưu xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan; Kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm Pháp luật khác trong cơ quan; Biện pháp xử lý;

- Trực tiếp kiểm soát người ra vào cơ quan. Khi có vụ việc xảy ra như: Cháy, nổ, tai nạn, gây rối trật tự công cộng,… trong cơ quan phải tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho Công an nơi gần nhất;

- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự nơi công cộng.

g) Thụ lý hồ sơ các vụ vi phạm trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của phòng: Điều tra, thu thập đủ hồ sơ vụ việc vi phạm; Phân tích nguyên nhân, xác định cụ thể lỗi vi phạm về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; Tham mưu biện pháp xử lý khắc phục và báo cáo Lãnh đạo phụ trách trực tiếp biết, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ sang phòng Nhân chính để tham mưu giải quyết theo quy định hiện hành.

3. Quyền hạn:

a) Được thừa lệnh Giám đốc ký các mệnh lệnh, công điện, triển khai hướng dẫn các văn bản kỹ thuật nghiệp vụ (phòng phụ trách) để các đơn vị sản xuất thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng khám chữa toa xe, cứu chữa tai nạn giao thông đường sắt nhằm đảm bảo phục vụ chạy tàu đúng giờ, an toàn.

b) Có quyền đình chỉ những việc làm của cá nhân, tập thể vi phạm  uy hiếp đến ATCT, ATLĐ, báo cáo lãnh đạo Chi nhánh giải quyết.

c) Đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng Chi nhánh xét thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ phòng quản lý.

d) Được quyền yêu cầu các tập thể, cá nhân trực tiếp hoặc liên quan các vụ việc vi phạm thuộc chuyên môn nghiệp vụ phòng quản lý. Báo cáo rõ vụ việc xảy ra, cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và thụ lý hồ sơ.

e) Được yêu cầu bộ phận sản xuất phải thi hành những biện pháp khẩn cấp (kể cả tạm ngừng việc) để ngăn chặn kịp thời sự đe doạ an toàn sản xuất, tài sản cơ quan, an toàn chạy tàu, báo cáo nhanh để Giám đốc biết.

g) Được tham gia xét tuyển CBCNV làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành.

h) Có quyền bắt giữ và lập biên bản người có hành vi phạm pháp quả tang xâm phạm an ninh, tài sản, trật tự cơ quan Chi nhánh, dẫn giải giao cơ quan công an xử lý. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị và cán bộ công nhân viên trong cơ quan thực hiện các quy định của Pháp luật, các văn bản quy định về an ninh, trật tự và Nội quy Bảo vệ cơ quan.

i) Trong khi thi hành nhiệm vụ được kiểm tra giấy tờ, người, hàng hóa, phương tiện ra vào cơ quan nếu có dấu hiệu vi phạm Pháp luật. Tiến hành công tác xác minh những vụ việc xảy ra ở cơ quan theo thẩm quyền.

Quảng cáo Đóng