Phòng Kỹ thuật Đóng

1.Chức năng:

a) Tham mưu cho Chi nhánh chỉ đạo công tác chất lượng sửa chữa công nghiệp; công tác quản lý máy móc, thiết bị; công tác khoa học công nghệ và môi trường đường sắt; công tác sáng kiến hợp lý hoá sản xuất; công tác quản lý toa xe theo phân cấp.

b) Kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng các biện pháp kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ, công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, an toàn lao động.

2. Nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận về việc thực hiện quy trình công nghệ và các quy định của Chi nhánh có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

b) Công tác sửa chữa định kỳ toa xe:

- Tham mưu các biện pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ sửa chữa toa xe, gia công phụ tùng và hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, chỉ đạo thực hiện, kể cả việc áp dụng kỹ thuật công nghệ mới.

- Tham gia, tổ chức giám định sửa chữa ngoài tu trình, giám định nội bộ trong sửa chữa định kỳ toa xe.

c) Công tác quản lý, sửa chữa máy móc, thiết bị:

- Lập và theo dõi, quản lý toàn bộ hồ sơ máy móc, thiết bị hiện có của toàn Chi nhánh.

- Tham mưu việc lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong Chi nhánh thực hiện.

- Tham gia giám định sửa chữa lớn, tham gia nghiệm thu và thanh lý các máy móc – thiết bị và phương tiện vận tải do Chi nhánh quản lý theo phân cấp.

- Hướng dẫn các bộ phận sử dụng vận hành an toàn máy móc thiết bị hiện có trong Chi nhánh.

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh xử lý các vi phạm gây hư hỏng máy móc thiết bị.

d) Công tác bảo vệ môi trường:

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan đến môi trường của Công ty, của ngành.

- Chủ trì, phối hợp cùng các bộ phận liên quan chỉ đạo, giám sát việc thực hiện tốt Đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt.

d) Nghiệm thu chất lượng vật tư, vật liệu, phụ tùng toa xe trước khi nhập kho Chi nhánh; Đặt hàng lâm tu xe tai nạn với các bộ phận trong Chi nhánh.

e) Công tác Khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất:

Tham mưu xây dựng kế hoạch và đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình KHCN và phong trào sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá sản xuất. Thường trực Hội đồng KHCN của Chi nhánh.

f) Công tác quản lý kỹ thuật toa xe:

- Tham mưu biện pháp quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng toa xe của Chi nhánh đã được Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội giao.

- Quản lý hồ sơ kỹ thuật toa xe phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng toa xe theo chỉ đạo của cấp trên.

- Cung cấp chính xác các số liệu có liên quan trong hồ sơ lý lịch toa xe khi có yêu cầu.

3. Quyền hạn:

a)  Được thừa lệnh Giám đốc ký các mệnh lệnh, công điện, triển khai hướng dẫn các văn bản kỹ thuật nghiệp vụ (phòng phụ trách) để các đơn vị sản xuất thực hiện tốt các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng sửa chữa toa xe.

b) Có quyền đình chỉ những việc làm của cá nhân, tập thể vi phạm các quy trình, hướng dẫn sử dụng các loại máy móc – thiết bị, báo cáo lãnh đạo Chi nhánh giải quyết.

c) Đề xuất với Hội đồng thi đua Chi nhánh xét thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ phòng quản lý.

Quảng cáo Đóng