Phòng Tài chính Đóng

1. Chức năng:

a) Tham mưu cho Chi nhánh trong lĩnh vực quản lý về tài chính, kế toán theo luật thống kê kế toán của nhà nước Việt Nam đã ban hành.

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý về tài chính kế toán ở các bộ phận thuộc Chi nhánh. Đảm bảo phản ánh trung thực, đúng sự việc, chính xác trong sản xuất kinh doanh của Chi nhánh.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác tài chính:

- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính của Chi nhánh.

- Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh cân đối nguồn vốn, bố trí cơ cấu các nguồn vốn hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tính toán tổng hợp các nguồn thu được do sản xuất kinh doanh mang lại đảm bảo đúng chính xác, kịp thời.

- Thẩm định, xác định nguồn thu, thu đủ, chi đúng.

- Kiểm tra thường xuyên các bộ phận sử dụng tài chính để việc sử dụng nguồn lực tài chính thực sự có hiệu quả.

- Tổng hợp, phân tích thu chi về tài chính, tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ hợp lý phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh của Chi nhánh.

- Thực hiện nghĩa vụ của Chi nhánh với Nhà nước, với cấp trên theo các qui định về tài chính như  kê khai, đóng nộp thuế, các loại hình bảo hiểm bắt buộc.

b) Công tác kế toán:

- Tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh, thực hiện hạch toán kế toán theo đúng qui định của nhà nước về công tác thống kê kế toán gồm:

+ Kế toán tài sản lưu động, kế toán tài sản cố định;

+ Kế toán sản xuất kinh doanh vận tải;

+ Kế toán sản xuất kinh doanh ngoài vận tải.

- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Chi nhánh các biện pháp, phương án giải quyết về những vướng mắc trong công tác tài chính.

- Tổng hợp mọi số liệu về doanh thu, chi phí, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ của Chi nhánh. Lập báo cáo quyết toán quý, năm theo qui định của cấp trên và các cơ quan chức năng.

- Báo cáo kiểm kê tài sản cố định, lưu động, công cụ, dụng cụ, nguồn tiền tệ từ 0h ngày 01/01 hàng năm.

c) Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác tài chính, kế toán:

- Thường xuyên phổ biến, hướng dẫn các bộ phận trong Chi nhánh về chế độ chính sách của Nhà nước, ngành trong lĩnh vực tài chính kế toán đã được ban hành.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí trong sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. Thực hiện việc chi cho đúng, đủ, hợp lý, hợp lệ theo qui định của cấp trên và của nhà nước.

- Tham mưu công tác kiểm tra sử dụng tài sản cố định, tài sản lưu động, công cụ, dụng cụ, nguồn tiền tệ lĩnh tại Chi nhánh và sử dụng tại các bộ phận trong Chi nhánh.

3. Quyền hạn:

a) Được quyền yêu cầu các cá nhân, bộ phận trong Chi nhánh chuyển đầy đủ và kịp thời các tài liệu pháp qui và các chứng từ khác cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của cấp trên, của các cơ quan Nhà nước.

b) Được quyền thẩm định kiểm tra soát xét các chứng từ có liên quan đến việc hạch toán kế toán của Chi nhánh.

c) Được quyền từ chối không thanh toán các khoản chi không đúng với qui định của cấp trên, của Nhà nước.

d) Đề xuất, tham mưu với Giám đốc các biện pháp về công tác tài chính kế toán của Chi nhánh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Quảng cáo Đóng