Các trạm khám chữa toa xe Đóng

1. Chức năng:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành, của Chi nhánh để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện đúng QTQP, QTCN trong các tác nghiệp khám chữa, thử hãm đoàn tàu, sửa chữa toa xe hư hỏng và các toa xe sự cố phải cắt móc ra khỏi đoàn tàu. Tổ chức  bảo dưỡng, làm dầu, khám hãm, bổ sung mỡ toa xe... và áp tải kỹ thuật (nếu có). Đảm bảo cho các đoàn tàu chạy đúng giờ, an toàn theo quy định tác nghiệp KCTX  của biểu đồ chạy tàu.

b) Thường trực, kịp thời ứng phó cứu chữa tai nạn xảy ra trên đường sắt theo mệnh lệnh của cấp trên.

c) Tổ chức trông coi, bảo vệ trang thiết bị toa xe tại các ga có trạm và tổ KCTX được phân công thực hiện. Tổ chức giao tiếp toa xe với các đơn vị trong và ngoài ngành theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày về Chi nhánh (phòng AT-NV).

d) Quản lý chặt chẽ toa xe cắt móc, toa xe gá gửi, toa xe chờ thanh lý… trên toàn bộ khu gian chi nhánh giao cho trạm quản lý.

e) Thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, các nhiệm vụ sản xuất, thường xuyên và đột xuất. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất dịch vụ hỗ trợ vận tải (nếu có) theo đúng pháp luật, quy định của Ngành, của Chi nhánh.

f) Tổ chức thực hiện đầy đủ các mặt  quản lý (lao động, tiền lương, vật tư, tài chính, kỹ thuật nghiệp vụ...) theo đúng chế độ chính sách, quy định của Nhà nước, của Ngành, của Chi nhánh.

g) Tổ chức thực hiện đúng Nội quy lao động của Chi nhánh. Thực hiện quy định về BHLĐ, bảo vệ sức khoẻ CBCNV và môi trường xanh - sạch - đẹp. Thực hiện các biện pháp  phòng ngừa tai nạn lao động, tai nạn chạy tàu, cháy nổ và phòng chống bão lụt trong phạm vi đơn vị.

h) Quản lý và sử dụng thành thạo trang thiết bị hiện có. Quản lý và sử dụng có hiệu quả vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất.

i) Thường xuyên tổ chức cho CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nắm vững các văn bản kỹ thuật, các chế độ chính sách và pháp luật...

k) Thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng trạm chính quy - văn hoá - an toàn.

l) Điều tra, tổng hợp, phân tích các vụ việc vi phạm, sự cố kỹ thuật, tai nạn chạy tàu, tai nạn lao động (do chủ quan), báo cáo Chi nhánh (phòng AT-NV, phòng Nhân chính) và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, chính xác.

3. Quyền hạn:

a) Được quyền ký các giấy đi đường, bố trí nghỉ bù, nghỉ phép cho CBCNV trong đơn vị.

b) Được quyền phân công nhiệm vụ sản xuất đến các nhân viên trong đơn vị theo chức danh  Chi nhánh quyết định, đảm sản xuất bình hành, có hiệu quả.

c) Được quyền kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, công tác của các nhân viên dưới quyền; đình chỉ cá nhân làm những việc trong đơn vị có biểu hiện hành vi vi phạm, gây mất an toàn sản xuất, vi phạm nội quy lao động và báo cáo Chi nhánh kịp thời.

d) Được quyền đề xuất khen thưởng, kỷ  luật với những tập thể, cá nhân trong đơn vị có thành tích hoặc vi phạm  kỷ luật lao động.

e) Được quyền tham gia hội thảo, hội nghị đối với các vấn đề liên quan trực tiếp sản xuất của đơn vị.

Quảng cáo Đóng