Phân Xưởng Yên Viên Đóng
Phân xưởng sửa chữa toa xe Yên Viên
Ðịa chỉ: Ðường Hà Huy Tập - Thị Trấn Yên Viên - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội
Ðiện thoại : 8129 - 8130 - 04.38780163 - Fax : 04.8780163
Email : pxyenvien@yahoo.com.vn

1. Chức năng:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, các mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành, của Chi nhánh để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất được giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu cho Giám đốc thực hiện việc quản lý, sửa chữa toa xe vào phân xưởng và các nhiệm vụ đột xuất khác được giao. Cụ thể:

- Công tác sửa chữa toa xe:

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sửa chữa toa xe định kỳ (được giao hàng tuần, tháng, quý) theo quy trình quy phạm và các văn bản hướng dẫn kỹ thuật hiện hành của cấp trên;

+ Trực tiếp gia công những bộ phận chi tiết toa xe theo bản vẽ thiết kế của cấp trên (nếu có) và các mặt hàng Chi nhánh đặt;

+ Sửa chữa toa xe lâm tu tai nạn, lâm tu nặng theo phương án kỹ thuật Chi nhánh hướng dẫn.

- Chủ trì, tổ chức giám định nội bộ về sửa chữa toa xe (theo quy định của Chi nhánh).

- Tự giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy trình sửa chữa, hạn độ sửa chữa, qui trình công nghệ sửa chữa toa xe tại phân xưởng Yên Viên.

- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm những phụ tùng toa xe được giao sửa chữa, làm mới và hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục nhập kho Chi nhánh.

- Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, lý lịch toa xe theo quy định khi toa xe xuất xưởng.

b) Công tác quản lý máy móc, thiết bị, điện:

- Thực hiện đúng phương án kỹ thuật, công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị (hoặc hoán cải) Chi nhánh hướng dẫn.

- Quản lý đầy đủ hồ sơ máy móc thiết bị của phân xưởng do Chi nhánh cấp; cập nhật kịp thời trạng thái kỹ thuật sau mỗi lần thực hiện việc hoán cải, sửa chữa, bảo dưỡng vào hồ sơ kỹ thuật.

- Báo cáo Giám đốc (và phòng chức năng), đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong lĩnh vực máy  móc thiết bị tại phân xưởng;

- Triển khai thực hiện việc duy tu, sửa chữa, kiểm tra định kỳ máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, điện, nước, nhà xưởng hiện có tại phân xưởng theo quy trình, quy phạm và các quy định khác của pháp luật;

- Hướng dẫn sử dụng, vận hành máy móc thiết bị, điện cho cá nhân trực tiếp sử dụng đồng thời kiểm tra việc sử dụng vận dụng, vận hành, sửa chữa máy  móc thiết bị, điện theo qui định;

c) Quản lý, sử dụng toàn bộ mặt bằng, công trình, nhà xưởng, hệ thống máy móc, thiết bị, mạng lưới điện, các sản phẩm, bán thành phẩm, vật tư, nhiên liệu, phế liệu trong phạm vi quản lý của phân xưởng theo quy định hiện hành của Chi nhánh.

d) Thực hiện đúng các quy định của Chi nhánh về các mặt công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai. 

e) Tổ chức thực hiện đầy đủ các mặt  quản lý (lao động, tiền lương, vật tư, tài chính, kỹ thuật nghiệp vụ...) theo đúng chế độ chính sách, quy định của Nhà nước, của Ngành, của Chi nhánh.

3. Quyền hạn:

a) Được quyền đề xuất phương án thay đổi tổ chức sản xuất đảm bảo nâng cao hiệu quả, an toàn mọi mặt.

b) Được quyền ký các giấy đi đường, bố trí nghỉ bù, nghỉ phép trong phạm vi đơn vị.

c) Được quyền phân công điều hành CBCNV trong đơn vị theo chức danh mà Chi nhánh quyết định đảm bảo sản xuất được bình hành, hiệu quả; đình chỉ công tác các nhân viên dưới quyền có biểu hiện hành vi vi phạm gây mất an toàn sản xuất, vi phạm Nội quy lao động, báo cáo về Chi nhánh kịp thời.

d) Được quyền tham gia hội thảo, hội nghị, đề xuất biện pháp cải tiến tổ chức, hợp lý hoá sản xuất đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất của phân xưởng.

e) Được quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm kỷ luật lao động.Quảng cáo Đóng