Trạm dịch vụ vận tải Đóng
TRẠM DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA

Ðịa chỉ: 449 Ngọc Lâm - Quận Long Biên - TP Hà Nội
Ðiện thoại : 2411 - 04.38516054 - 04.38511802
Fax: 04.35182571
Email: vinarailway@yahoo.com
http://360.yahoo.com/vinarailways

1. Chức năng :

a) Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động liên quan đến công tác dịch vụ đảm bảo thu hút lao động dôi dư từ sản xuất chính và góp phần tăng thu nhập cho CBCNV.

b) Trực tiếp thực hiện các hợp đồng dịch vụ vận tải và chủ động phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các hợp dồng dịch vụ vận tải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện các hợp đồng dịch vụ vận tải, đại lý vận tải hàng hoá,  khai thác dịch vụ vận chuyển hàng nguyên toa (theo mệnh lệnh sản xuất) của Chi nhánh.

b) Tổ chức quảng cáo tiếp thị: Nghiên cứu khai thác mở rộng thị trường trên bằng mọi hình thức, ở các địa bàn và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nắm chắc diễn biến các hoạt động của thị trường trong khu vực và thông tin kinh tế để dự kiến kế hoạch sản xuất dịch vụ, tham mưu kịp thời cho Chi nhánh các phương án kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

c) Làm báo cáo tháng và xây dựng chương trình công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trạm.

d) Tổ chức thực hiện đầy đủ các mặt  quản lý (lao động, tiền lương, vật tư, tài chính, kỹ thuật nghiệp vụ...) theo đúng chế độ chính sách, quy định của Nhà nước, của Ngành, của Chi nhánh.

3. Quyền hạn:

a) Chủ động phối hợp cùng các phòng chức năng tìm kiếm và tham mưu các hợp đồng dịch vụ vận tải, lập kế hoạch thực hiện.

b) Được quyền xây dựng quy chế trả lương theo kết quả sản xuất dịch vụ của Trạm thông qua Hội nghị người lao động và báo cáo Chi nhánh ra quyết định.

c) Được quyền sử dụng tài sản, mặt bằng, trang thiết bị, lao động của Chi nhánh giao cho Trạm theo đúng các chế độ quy định hiện hành.

d) Được quyền kiểm tra giám sát các hoạt động dịch vụ nội bộ của Trạm.


Quảng cáo Đóng