Tin hoạt động Đóng
Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động

ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP VẬN DỤNG TOA XE HÀNG HÀ NỘI SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22 – TW6 (KHÓA X)
Vừa qua, ngày 04/9/2013 tại Hà Nội Đảng bộ xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (Khóa X). Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH đảng bộ, cán bộ chủ chốt, các bí thư các chi bộ và trưởng các đơn vị trưởng đơn vị trực thuộc. 

Vừa qua, ngày 04/9/2013 tại Hà Nội Đảng bộ xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (Khóa X). Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH đảng bộ, cán bộ chủ chốt, các bí thư các chi bộ và trưởng các đơn vị trưởng đơn vị trực thuộc.

          Năm 2008 cùng với việc triển khai quán triệt, thực hiện 3 Nghị quyết của Hội nghị BCH TW lần thứ 6 (Khóa X). Đảng bộ xí nghiệp đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết sô 22-NQ/TW, ngày 28/2008 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Gắn liền với việc thực hiện với chuyên đề cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo chỉ thị số 02-CT/ĐU, ngày 28/3/2006 của Ban thường cụ đảng ủy ĐSVN; triển khai lãnh đạo thực hiện chuyên để “Nâng cao năng lực lãnh đạo vxác định và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng” trong Đảng bộ ĐSVN theo Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 12/11/2010 của Đảng ủy ĐSVN.

          Tuy là Đảng bộ có thời điểm trên dưới 30 chi bộ trực thuộc và trên 300 đảng viên. Nhưng, xác định được tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu Đảng ủy ủy xí nghiệp đã xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt học tập cụ thể, nghiêm túc đến CB-ĐV-CNV trong toàn đơn vị. Đến nay đã đạt được được những kết quả quan trọng: Nâng cao năng lực lãnh đạo; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao và nâng cao chất lượng CB-ĐV-CNV,  trước hết là người đứng đầu, các cấp ủy viên và bí thư các chi bộ. Đến nay, Đảng bộ xí nghiệp đã hoàn thiện các quy chế, quy định như:  Quy chế làm việc của BCH;  quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; quy chế quản lý tổ chức- Cán bộ theo thẩm quyền; quy định về chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và chế độ báo cáo của cấp ủy, chi bộ.v.v…

          Thực hiện hướng dẫn số Quyết định số 32-QĐ/ĐU, ngày 12/11/2010 của BCH Đảng bộ ĐSVN. Đảng ủy xí nghiệp đã ban hành quyết định  số 79-QĐ/ĐU về công tác quản lý- tổ chức, cán bộ, qua bỏ phiếu đã giới thiệu 07 đồng chí để đưa vào danh sách quy hoạch của Đảng ủy công ty VTHHĐS;  37 đồng chí quy hoạch thuộc diện Đảng ủy xí nghiệp quản lý giai đoạn 2015 -2020 các chức danh cụ thể: 11 trưởng phòng, 5 phó phòng chuyên môn, 12 trạm trưởng và quản đốc, 9 trạm phó và phó quản đốc. Từ năm 2010 đã bổ nhiệm được 25 đồng chí trong diện quy hoạch.

          Công tác kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên: sau Đại hội Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, xây dựng cụ thể quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể trong nhiệm kỳ, hàng quý, hàng tháng. Thực hiện và báo cáo kết quả với UBKT cấp trên và Đảng ủy xí nghiệp. Theo đó, mỗi chi bộ ít nhất được kiểm tra, giám sát một lần, nội dung tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sịnh hoạt, chế độ sinh hoạt cấp ủy, iệc cấp hành và triển khai Nghị quyết của Đảng các cấp, công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Lãnh đạo các Chi bộ thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm tra, gaims sát đảng viên chuyên sâu vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao, sinh hoạt định kỳ đề có đảng viên được kiểm tra, giám sát và ít nhất mỗi đảng viên được thực hiện một lần trong năm. Hiện nay, gần 300 đảng viên trong đảng bộ đều viết cam kết và thực hiện tốt quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

          Sau thời gian thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH trung ương lần thứ 6 (Khóa X) và chỉ thị số 01-CT/ĐU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ ĐSVN thành tích nổi bật là: Đảng bộ xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Hà Nội đã chủ động bám sát Chỉ thị, Nghị quyết đồng thời căn cứ đặc điểm tình hình của xí nghiệp đã đưa ra và thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp mang tính thực tiễn . Kết quả kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc lãnh chỉ đạo đơn vị hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mặt; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sự đồng thuận và giữ vững ổn định chính trị trong giai đoạn chuyển đổi mô hình sản xuất.  5 năm qua Đảng bộ xí nghiệp liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và  vững mạnh tiêu biểu.

          Xác định việc thực hiện Nghị quyết số 22 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (Khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 02-CT/ĐU của BTV Đảng ủy ĐSVN và hướng dẫn số 04-HD/ĐU, ngày 20/8/2007 của Đảng ủy ĐSVN về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đồng thời, Đảng bộ xí nghiệp đề ra mục tiêu làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên, phấn đấu hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ đạt iêu chuẩn trong sạch vững mạnh và Đảng bộ giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

                                                                                                    Nguyễn Thanh Hùng

    Bookmark and Share
Quảng cáo Đóng